Tražimo nove uposlenike

Poliklinika Vaše zdravlje Tuzla

Tražimo nove uposlenike

KONKURS

za prijem u radni odnos:

 1. pozicija Doktor medicine, specijalista oftalmologije (dva izvršioca)
 2. pozicija Supervizor (jedan izvršioc)

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati moraju ispunjavati slijedeće:

 1. Domen poslova iz polikliničke zaštite:
  • Prijem bolesnika, prvi i kontrolni specijalistički pregled;
  • Planiranje dijagnostičkih, operativnih i terapeutskih postupaka;
  • Praćenje razvoja bolesti;
  • Sprovođenje odgovarajućih dijagnostičkih postupaka i terapije;
  • Preoperativna priprema bolesnika;
  • Operativni zahvat u području specijalističkog rada u svojstvu glavnog operatora, prvog i drugog asistenta;
  • Pružanje hirurških usluga iz oftalmologije (operativni zahvati plastike kapaka  – entropion, ektropion, blefaroplastilka, operativni zahvati katarakte, operativni zahvati glaukoma, operativni zahvati straznjeg segmenta oka);
  • Sprovođenje savremenih dijagnostičkih  oftalmoloških postupaka (ultrazvuk, OCT, kompjutersko vidno polje, kornealna topografija);
  • YAG laser capsulotomija, iridoplastika i gonioplastika;
  • Laserfotokoagula mreznice – diodni laser i žuti laser;
  • Fitovanje kontaktnih leća meke, polutvrde i torične leće;
  • Učešće u konzilijarnom ili timskom radu;
  • Praćenje uspješnosti dijagnostičkih, operativnih i drugih terapijskih postupaka;
  • Vođenje medicinske dokumentacije i propisanih evidencija;
  • Otpust bolesnika;
  • Redovno informisanje, davanje stručnih savjeta i preporuka za dalji tretman bolesniku i njegovim njegovateljima;
  • Davanje stručnog mišljenja po službenom zahtjevu i
  • Davanje uputa i mišljenja primarnoj zdravstvenoj zaštiti i ostalim zdravstvenim ustanovama u vezi sa upućivanjem i tretmanom bolesnika.
 2. Stručno usavršavanje i naučno-istraživački rad:
  • Učešće u naučno-istraživačkim projektima;
  • Publiciranje tručnih i naučnih radova i
  • Stalno lično stručno usavršavanje i rad na uvođenju i primjeni savremenih medicinskih dostignuća.
 3. Obezbjeđivanje uslova za odvijanje procesa rada:
  • Koordinacija rada sa ostalim osobljem;
  • Davanje uputa i naloga sestrinskom i nemedicinskom osoblju;
  • Provođenje mjera zaštite od IHI, mjera zaštite na radu, mjera zaštite od požara i zaštite okoliša;
  • Staranje o pravilnom i racionalnom korištenju opreme i potrošnog materijala;
  • Poštivanje radne discipline;
  • Prijavljivanje kvarova i pričinjene štete i
  • Prijavljivanje povreda radnih obaveza.
 4. Pozicija Supervizora obuhvata:
  • stručni nadzor nad radom osoblja Poliklinike radi osiguranja usaglašenosti stručnog rada sa priznatim metodama i dostignućima medicinske struke, nauke i prakse;
  • vođenje medicinske dokumentacije;
  • optimalnu organizaciju procesa rada;
  • koordinaciju rada osoblja Poliklinike;
  • poštivanja prava pacijenata Poliklinike
  • formalni proces profesionalne podrške; stručno-metodološku pomoć i transfer znanja koji omogućava osoblju Poliklinike razvoj specifičnih znanja, vještina i kompetencija za obavljanje sofisticiranih medicinskih procedura;
  • odgovornost za vlastiti profesionalni rad i rezultate tog rada i unapređenje zaštite i sigurnosti pacijenata u najsloženijim situacijama.
  • posmatranje i analizu rada s ciljem utvrđivanja da li osoblje Poliklinike postupa u skladu sa standardima,
  • periodičnu kontrolu i mjerenje progresa u odnosu na prethodno definisane zadatke.
  • obavezu poboljšanja kvaliteta u pružanju zdravstvenih usluga pacijentima iz oblasti sofisticirane oftalmološke prakse.
 5. Dodatno:
  • Završen medicinski fakultet;
  • Položen državni ispit;
  • Položen specijalistički ispit iz oblasti oftalmologije;
  • Validna licenca nadležne ljekarske/liječničke komore;
  • Aktivno znavanje engleskog jezika;
  • Odlično poznavanje rada na računaru;
  • Posjedovanje važeće vozačke dozvole „B” kategorije;
  • Radno iskustvo kao specijaliste oftalmologije u trajanju od najmanje godinu dana (pozicija Doktor medicine, specijalista oftalmologije);
  • Radno iskustvo kao specijaliste oftalmologije u zvanju profesora u trajanju od najmanje godinu dana (pozicija Supervizor);
  • posjeduje najmanje pet (5) objavljenih radova u indeksiranim časopisima Pub Med i
  • komunikativnost, sklonost timskom radu, organizaciji i planiranju.

Uz prijavu na konkurs obavezno priložiti CV sa fotografijom i dokaz o ispunjavanju traženih uslova.

Prijave za konkurs dostaviti lično ili poštom na adresu: Poliklinika Vaše zdravlje, Ismeta Mujezinovića 26, 75.000 Tuzla.

Konkurs ostaje otvoren do popune ranih mjesta. Nepotpune prijave neće biti razmatrane!